เทศบาลตำบลเวียงสรวย ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
 
 
 
เทศบาลตำบลเวียงสรวย ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
 
 
คำแถลงนโยบาย
ของ นายผล จอมเจดีย์
นายกเทศมนตรีตำบลเวียงสรวย แถลงต่อสภาเทศบาลตำบลเวียงสรวย
ในการประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงสรวย ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558
 

          ตามที่นายกเทศมนตรีตำบลเวียงสรวย ได้ดำรงตำแหน่งครบวาระ เมื่อวันที่ 29 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2557 และคณะกรรมการสรรหา ได้ประกาศแต่งตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลเวียงสรวยเป็นการชั่วคราว เมื่อวันที่ 12 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 1/2557 เรื่อง การได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2557 ประกอบกับข้อ 5 ของประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 85/2557 เรื่องการได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 ซึ่งกระผม นายผล จอมเจดีย์ ได้รับประกาศสรรหาแต่งตั้งเป็นนายกเทศมนตรีตำบลเวียงสรวย และตามความในมาตรา 48 ทศ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พุทธศักราช 2496 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 13) พุทธศักราช 2552 บัญญัติไว้ว่า "ก่อนที่นายกเทศมนตรีจะเข้ารับหน้าที่ให้ประธานสภาฯ เรียกประชุมสภาเทศบาล เพื่อให้นายกเทศมนตรีแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลโดยไม่มีการลงมติ

          บัดนี้กระผมได้กำหนดนโยบายในการบริหารเทศบาลตำบลเวียงสรวย ซึ่งนโยบายดังกล่าวจะใช้เป็นแนวทางในการบริหาร พัฒนาเทศบาลตำบลเวียงสรวย ทั้งนี้เพื่อประโยชน์สุขอันสูงสุดของพี่น้องประชาชนเทศบาลตำบลเวียงสรวย กระผมมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาเทศบาลตำบลเวียงสรวย

1. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

          1.1 มุ่งเน้นการก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ซ่อมแซม ถนน สะพาน รางระบายน้ำ พร้อมทั้งปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่าง ทุกพื้นที่ในเขตเทศบาล ถนนทุกสายต้องได้มาตรฐาน การสัญจร ไป - มา สะดวก คล่องตัว ปลอดภัย และปรับปรุงภูมิทัศน์ตลอดแนวถนนทุกสาย โดยการปลูกต้นไม้ จัดสร้างสาธารณูปโภค เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน อย่างทั่วถึง
          1.2 ปรับปรุงระบบประปา โดยมุ่งเน้นให้มีน้ำประปาที่สะอาด เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน ทุกครัวเรือน ปรับปรุงเพิ่มเติมระบบประปาเดิมให้ดีมีมาตรฐาน

2. ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และประเพณี

          2.1 ส่งเสริม สนับสนุน วัด อาราม และโบสถ์ เพื่อบำรุงศาสนาให้เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจในชุมชน
          2.2 พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ให้สมบูรณ์แบบ มีขีดความสามารถทัดเทียมกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอื่น ๆ
          2.3 ส่งเสริมและสนับสนุนงานประเพณีต่าง ๆ อนุรักษ์และสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณี เช่น งานประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ประเพณีลอยกระทง ให้มีความยั่งยืน สืบไป
          2.4 ส่งเสริม บำรุงพิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน ที่จัดตั้งขึ้นโดยมีจุดประสงค์ รูปแบบ เนื้อหาให้เป็นไปตามเป้าหมายในการจัดตั้ง คือเก็บรักษาและจัดแสดงจิตสำนึกทางวัฒนธรรมของสังคมนั้นๆ เพื่อเป็นแหล่งศึกษา หาความรู้ แก่สาธารณชน สันทนาการ แสดงถึงภูมิปัญญาท้องถิ่น

3. ด้านเศรษฐกิจ

          3.1 ส่งเสริมอาชีพ เพิ่มรายได้ของครัวเรือน กลุ่มสตรี โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง
          3.2 ส่งเสริม สนับสนุน การจัดทำเกษตรกรรม ตามแนวทฤษฏีใหม่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และเกษตรอินทรีย์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและผลผลิตทางการเกษตร ลดการใช้ปุ๋ยเคมีในการผลิต
          3.3 อุดหนุนงบประมาณให้แก่ชุมชนในเขตเทศบาล เพื่อสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน

4. ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

          4.1 ส่งเสริมรักษาความเป็นระเบียบ เรียบร้อย ของชุมชน รักษาความสะอาด และการกำจัดขยะมูลฝอยอย่างถูกวิธี”
          4.2 ดูแลส่งเสริมสุขภาพ พลานามัยของประชาชน ให้สมบูรณ์ แข็งแรง ทุกกลุ่มอายุอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม โดยเน้นการป้องกันมากกว่าการรักษา
          4.3 จัดให้มีมาตรการที่รวดเร็ว เพื่อป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ โรคระบาดทุกชนิด ซึ่งอาจติดต่อได้ภายในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเวียงสรวย
          4.4 ส่งเสริม อนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ดีอยู่แล้วให้คงอยู่ และที่ไม่ดีต้องพัฒนาให้ดีขึ้น จัดสร้างสวนส่งเสริมสุขภาพ เครื่องออกกำลังกาย

5. ด้านการกีฬา นันทนาการ และการท่องเที่ยว

          5.1 ส่งเสริมอุปกรณ์กีฬา เพื่อพัฒนาการกีฬา และนันทนาการแก่เด็ก เยาวชน ประชาชน ผู้สูงอายุ เพื่อให้ประชาชนทุกระดับ มีโอกาสได้เล่นกีฬาและออกกำลังกาย เพื่อเสริมสร้างสุขภาพและสมรรถภาพที่ดี มุ่งเน้นการปลูกฝังความมีน้ำใจเป็นนักกีฬา เกิดความรัก ความสามัคคีในชุมชน
          5.2 ส่งเสริมพัฒนา ปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่เทศบาลตำบลเวียงสรวย เพื่อเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจและเสริมสร้างรายได้ให้กับชุมชน

6. ด้านสังคม และสวัสดิการสังคมสงเคราะห์

          6.1 ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ จะได้รับเบี้ยยังชีพ ตามหลักเกณฑ์นโยบายของรัฐบาลทุกคน และทั่วถึง
          6.2 ส่งเสริมปลูกฝัง ความรู้รักสามัคคี จัดระเบียบชุมชน รักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทุกรูปแบบ
          6.3 ตอบสนองนโยบายของรัฐบาล และให้ความร่วมมือส่วนราชการต่าง ๆ ตลอดจนรณรงค์สร้างชุมชนให้เข้มแข็งพึ่งตนเองได้

7. ด้านการเมือง การบริหาร

          7.1 บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ โดยยึดหลักการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนในเขตเทศบาลตำบลเวียงสรวย
          7.2 เสริมสร้าง พัฒนา ศักยภาพการให้บริการของเทศบาลตำบลเวียงสรวย ปรับปรุงสถานที่ทำงาน อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ในการให้บริการประชาชน ให้สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ และทั่วถึง
          7.3 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชน มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำแผนพัฒนา การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี การจัดซื้อ/จัดจ้าง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการภาครัฐอย่างมีประสิทธิภาพ
          7.4 ส่งเสริม สนับสนุน กระบวนการมีส่วนร่วมทางการเมืองและการบริหารภายใต้ ระบอบประชาธิปไตย ในระบอบสภาท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ควบคู่ไปกับการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยของภาคประชาสังคม

นโยบาย ทั้ง ๗ ประการนี้ ที่กล่าวมาแล้วนั้น ล้วนมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชน และเพื่อประโยชน์สุขของพี่น้องประชาชน ในเขตเทศบาลตำบลเวียงสรวย ดังนั้น การดำเนินงานในแต่ละภารกิจ แต่ละโครงการ สามารถเดินหน้าให้เป็นไปตามนโยบายที่มีอยู่ทั้ง ๗ ประการ และปัจจัยที่สำคัญคือ การมีส่วนร่วมของประชาชนและทุกภาคส่วน ที่จะต้องช่วยกันเป็นพลังที่สำคัญในการขับเคลื่อนอย่างจริงจัง

กระผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คงจะได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งในส่วนของสมาชิกสภาเทศบาล ประชาชน ที่จะแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติให้เกิดเป็นรูปธรรมขึ้นมาอย่างจริงจัง

ทั้งนี้ นโยบายที่นำเสนอ อยู่ภายใต้เงื่อนไข อำนาจหน้าที่ และงบประมาณของเทศบาลตำบลเวียงสรวยเท่านั้น

จึงขอแถลงนโยบายมาเพื่อให้สภาเทศบาลตำบลเวียงสรวยทราบ

.........ขอขอบคุณ........

 
 
  เทศบาลตำบลเวียงสรวย
เลขที่ 145 หมู่ที่ 11 บ้านสันเครือฟ้า ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย 57180
โทร 0-5378-6341 / แฟ๊กซ์ 0-5378-6341 ต่อ 18
อีเมล์ maesuai_145@hotmail.com
จำนวนผู้เยี่ยมชม คน | ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน